جنگجویانِ فاتح نخست پیروز می‌شوند سپس به جنگ می‌روند، در حالی که جنگجویان مغلوب نخست به نبرد می‌روند سپس فتح و پیروزی را جستجو می‌کنند.